Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng www.ketnoi.app cần tuân thủ các quy định sau: - Không vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam dưới mọi hình thức Chúng tôi bảo lưu quyền cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam các thông tin về bạn nếu bạn vi phạm các quy định của Pháp luật và bạn có thể sẽ bị khởi tố hình sự.